Efeze 3:14-21

NBV

14Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
15die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.
16Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest,
17zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
18Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
19ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
20Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
21aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

SV

14Om deze oorzaak buig ik mijn knieen tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,
15Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,
16Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens;
17Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt;
18Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij,
19En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.
20Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt,
21Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

KJV

14For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
15Of whom the whole family in heaven and earth is named,
16That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
17That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
18May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
19And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.
20Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
21Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.