Gerelateerd aan Efeze 1:17

Gerelateerd aan Efeze 1:17

Jesaja 11:2

De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Jakobus 3:17

De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Kolossensen 1:9

Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Spreuken 2:5

dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, dan zul je kennis van God verwerven.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

2 Petrus 1:3

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

2 Petrus 3:18

maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Efeze 3:18

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Johannes 17:25

Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Johannes 17:3

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Efeze 3:5

Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Mattheüs 11:27

Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Johannes 20:17

‘Houd me niet vast, ‘zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’
Gerelateerd aan Efeze 1:17

1 Korinthe 2:10

God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Jeremia 24:7

Ik geef hun het inzicht dat ik de HEER ben; als ze met heel hun hart naar mij terugkeren, zullen zij mijn volk zijn en zal ik hun God zijn.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Kolossensen 2:2

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus,
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Mattheüs 6:13

En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Psalmen 24:10

Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. sela
Gerelateerd aan Efeze 1:17

Handelingen 6:10

maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de heilige Geest die hem bezielde.
Gerelateerd aan Efeze 1:17

2 Korinthe 12:1

Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt.
1
2
3
Volgende