Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Filippensen 3:2

Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken, pas op voor die versnijdenis van ze!
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Openbaring 22:15

Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Leviticus 18:22

Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Mattheüs 7:6

Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Deuteronomium 23:21

(23:22) Als u de HEER, uw God, een gelofte doet, los die dan ook spoedig in. Want hij zal zijn aanspraak zeker laten gelden, en dan wordt uw laksheid u als zonde aangerekend.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

2 Petrus 2:22

Op hen is het spreekwoord 'Een hond keert terug naar zijn eigen braaksel' volledig van toepassing, of 'Een gewassen zeug rolt al snel weer door de modder'.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Ezechiel 16:33

En waar hoeren geschenken krijgen, gaf jij zelf geschenken aan al je minnaars: je beloonde ze omdat je wilde dat ze van alle kanten naar je toe zouden komen, zodat jij overspel met hen kon plegen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Psalmen 22:16

(22:17) Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Maleachi 1:14

Vervloekt de bedrieger, die de Heer een ongeschonden mannelijk dier uit zijn kudde belooft maar hem een geschonden beest offert! Ik ben een groot koning-zegt de HEER van de hemelse machten-, en alle volken zijn vervuld van ontzag voor mijn naam!
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Habakuk 1:13

Uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. Waarom dan verdraagt u deze trouwelozen, zwijgt u, nu de wetteloze verslindt wie rechtvaardiger is dan hij?
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Spreuken 26:11

Zoals een hond terugkeert naar zijn eigen braaksel, zo herkauwt een dwaas zijn dwaasheid.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Psalmen 5:4

(5:5) U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad, bij u is de misdaad niet welkom.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Jesaja 56:10

Want al mijn wachters zijn blind, ze merken niets; ze zijn stom als waakhonden die niet kunnen blaffen: vadsig en hijgend liggen ze daar, ze willen alleen maar luieren.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Jesaja 61:8

Want ik, de HEER, heb het recht lief, ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig verbond sluit ik met hen.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Leviticus 7:16

Een dier dat wordt aangeboden als gelofteoffer of als vrijwillige gave, moet gegeten worden op de dag dat het wordt aangeboden, maar wat overblijft mag de volgende dag worden gegeten.
Gerelateerd aan Deuteronomium 23:18

Deuteronomium 12:6

en neem de dieren mee die u voor de brandoffers en vredeoffers hebt bestemd, en ook uw tienden en andere heffingen, de offers die u brengt ter nakoming van een gelofte en uw vrijwillige gaven, en uw eerstgeboren runderen, schapen en geiten.