Gerelateerd aan Daniel 9:25

Gerelateerd aan Daniel 9:25

Ezra 4:24

Het werk aan de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd, en daarin kwam geen verandering tot het tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Johannes 1:41

Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’),
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Johannes 4:25

De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Jesaja 55:4

Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Jesaja 9:6

(9:5) Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Nehemia 6:15

Na tweeënvijftig dagen was de muur voltooid, op 25 elul.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Nehemia 2:1

Het was in de maand nisan, in het twintigste regeringsjaar van Artaxerxes. De wijn stond op tafel. Ik nam de wijn en bood die de koning aan. Nooit had hij iets op me aan te merken gehad,
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Daniel 8:25

Door zijn listigheid slaagt hij in elk bedrog. Hij zal hoogmoedig zijn en velen onverhoeds in het verderf storten. Tegen de vorst der vorsten zal hij opstaan, maar zonder dat er een mensenhand aan te pas komt zal hij gebroken worden.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Daniel 9:23

Er is een woord uitgegaan toen je je smeekbede begon en ik ben gekomen om het over te brengen, want je bent zeer geliefd. Luister naar het woord en sla acht op het visioen.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Micha 5:2

(5:1) Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Nehemia 4:16

(4:10) Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstkurassen. De officieren stonden opgesteld achter de Judeeërs
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Daniel 8:11

Hij verhief zich zelfs tegen de vorst van het leger, waardoor de vorst het dagelijks offer werd ontnomen en zijn heiligdom werd neergehaald.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Nehemia 4:8

(4:2) Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en er verwarring te stichten.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Nehemia 3:1

Eljasib, de hogepriester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de Schaapspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, plaatsten ze de deuren en wijdden ze het gedeelte van de Honderdtoren tot de Chananeltoren in.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Ezra 7:1

(1-6) Later, tijdens de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, vertrok een zekere Ezra uit Babylonië. Hij was de zoon van Seraja, de zoon van Azarja, de zoon van Chilkia, de zoon van Sallum, de zoon van Sadok, de zoon van Achitub, de zoon van Amarja, de zoon van Azarja, de zoon van Merajot, de zoon van Zerachja, de zoon van Uzzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abisua, de zoon van Pinechas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aäron, de eerste priester. Deze Ezra was een schrijver, goed onderlegd in de wet van Mozes, de wet die de HEER, de God van Israël, heeft gegeven, en hij werd door de HEER, zijn God, beschermd, waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Ezra 6:1

Toen gaf koning Darius bevel om een onderzoek in te stellen in de Babylonische archieven, waar de schatten worden bewaard.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Openbaring 19:16

Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam 'Hoogste Heer en koning'.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Handelingen 3:15

Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

2 Samuel 15:25

De koning zei tegen Sadok: 'Breng de ark van God terug naar de stad. Als de HEER me gunstig gezind is, zal hij zorgen dat ik terugkeer en de ark terugzie op zijn eigen plaats.
Gerelateerd aan Daniel 9:25

Markus 13:14

Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten;
1
2
Volgende