Gerelateerd aan Daniel 11:32

Gerelateerd aan Daniel 11:32

1 Kronieken 28:9

En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Micha 5:7

(5:6) En wat er van Jakob is overgebleven, te midden van machtige volken, zal zijn als dauw die van de HEER komt, als regendruppels op het groen, dat niets verwacht van een mens en niet naar mensenkinderen uitziet.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Zacharia 9:13

Juda span ik als mijn boog, Efraïm richt ik als mijn pijl, en jouw zonen, Sion, hef ik als een heldenzwaard tegen de Grieken.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Johannes 17:3

Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Zacharia 10:12

Met mijn hulp zullen ze onoverwinnelijk zijn, en zij zullen optrekken in mijn naam-zo spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

1 Johannes 2:3

Dat wij God kennen weten we doordat we ons aan zijn geboden houden.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Psalmen 9:10

(9:11) Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

2 Timotheüs 2:1

Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Hebreeën 10:32

Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt standgehouden:
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Zacharia 12:3

Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Jeremia 31:34

Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen, ”want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al-spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Spreuken 19:5

Een valse getuige blijft niet ongestraft, wie leugens verkondigt, gaat niet vrijuit.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Spreuken 26:28

Wie kwaadspreekt haat zijn slachtoffers, een vleier wil hun ondergang.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Openbaring 13:12

Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Zacharia 10:3

Woedend ben ik op de herders, en de bokken zal ik weten te vinden. De HEER van de hemelse machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, zijn kudde, en het tot zijn prachtig strijdros maken.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Openbaring 7:9

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

2 Thessalonicensen 2:9

De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen,
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Micha 7:15

Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

1 Johannes 5:20

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Gerelateerd aan Daniel 11:32

Openbaring 12:7

Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand
1
2
Volgende