Amos 5:25-27

SV

25Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israels?
26Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt.
27Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen.

KJV

25Have ye offered unto me sacrifices and offerings in the wilderness forty years, O house of Israel?
26But ye have borne the tabernacle of your Moloch and Chiun your images, the star of your god, which ye made to yourselves.
27Therefore will I cause you to go into captivity beyond Damascus, saith the LORD, whose name is The God of hosts.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.