Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 2:9-11
NBV 9 De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 10 en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. 11 Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; 10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders, 10 And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved. 11 And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version