Open de Bijbel

2 Thessalonicenzen 1:7-10
NBV 7 (7-8) en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. 10 Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geĆ«erd door allen die tot geloof gekomen zijn-ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; 8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte, 10 Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels, 8 In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ: 9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power; 10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version