Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

1 Thessalonicensen 2:5

U weet dat we u nooit naar de mond hebben gepraat en dat onze woorden nooit een dekmantel voor hebzucht waren. God is onze getuige.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

2 Korinthe 2:17

Wij zijn niet als zoveel anderen, die aan het woord van God willen verdienen; wij spreken erover in alle oprechtheid, in opdracht van God, ten overstaan van hem en in eenheid met Christus.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Romeinen 16:18

want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Deuteronomium 32:35

voor de dag dat ik wraak ga nemen, het tijdstip waarop ik hun kwaad vergeld, wanneer aan hun voorspoed een einde komt. Want de dag van hun ongeluk is nabij, hun noodlot komt onafwendbaar op hen af.”
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

1 Timotheüs 6:5

en tot eindeloos gekrakeel tussen mensen van wie de geest verziekt is, die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof hun geldelijk gewin brengt.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

2 Korinthe 12:17

Is er ook maar iemand die ik naar u heb toegestuurd om u uit te buiten?
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

2 Petrus 1:16

Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels-integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Titus 1:11

Hun moet de mond worden gesnoerd; ze richten hele families te gronde door uit schandelijk winstbejag de verkeerde dingen te onderwijzen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Deuteronomium 24:17

U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Jesaja 56:11

Vraatzuchtige honden zijn het, onverzadigbaar. Het zijn herders die geen inzicht kunnen bieden, allemaal gaan ze hun eigen weg, ieder belust op eigen voordeel.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Psalmen 18:44

(18:45) gehoorzaamde mij zodra het van mij hoorde. Vreemdelingen toonden zich onderdanig,
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

1 Timotheüs 3:3

Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Openbaring 18:11

De handelaars op aarde treuren en rouwen om haar, want er is niemand die hun waren nog wil kopen:
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Micha 3:11

De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de priesters geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de HEER beroepen en zeggen: 'De HEER is toch in ons midden? Ons kan geen kwaad overkomen.'
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Jeremia 8:10

Daarom geef ik hun vrouwen weg, hun akkers geef ik aan veroveraars. Want iedereen, van groot tot klein, is op eigen voordeel uit, van profeet tot priester, ieder pleegt bedrog.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Judas 1:7

En herinner u ook Sodom en Gomorra en de naburige steden. Net als die engelen pleegden ze ontucht en liepen ze achter wezens aan die anders waren dan zijzelf, en nu liggen ze daar als afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een nooit dovend vuur.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Lukas 18:8

Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Psalmen 81:15

(81:16) Wie de HEER haten, zouden kruipen voor zijn volk, dat zou voor altijd hun lot zijn.
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

1 Timotheüs 3:8

Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn;
Gerelateerd aan 2 Petrus 2:3

Johannes 2:16

en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’
1
2
Volgende