2 Korinthe 6:3-6

NBV

3Om onze verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enige aanstoot.
4We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn, door altijd te volharden: in tegenspoed, nood en ellende,
5onder lijfstraffen, in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger,
6door oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de heilige Geest en ongeveinsde liefde,

SV

3Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worde.
4Maar wij, als dienaars van God, maken onszelven in alles aangenaam, in vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden,
5In slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten,
6In reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in goedertierenheid, in den Heiligen Geest, in ongeveinsde liefde,

KJV

3Giving no offence in any thing, that the ministry be not blamed:
4But in all things approving ourselves as the ministers of God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses,
5In stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings;
6By pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned,