Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

1 Petrus 2:22

die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

1 Petrus 3:18

Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood maar naar de geest tot leven gewekt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Galaten 3:13

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Romeinen 5:19

Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

1 Korinthe 1:30

Door hem bent u ‚‚n met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

1 Johannes 3:5

U weet dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Filippensen 3:9

en één met hem zijn-niet door mijn eigen rechtvaardigheid omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Jesaja 53:4

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Hebreeën 4:15

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Romeinen 10:3

Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

2 Korinthe 5:17

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Romeinen 3:21

Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar:
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Romeinen 4:25

hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Romeinen 8:1

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Romeinen 1:17

In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.'
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

1 Johannes 2:1

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Efeze 5:2

en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Jesaja 53:9

Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Jeremia 33:16

Dan wordt Juda verlost en de inwoners van Jeruzalem zullen in vrede leven. En de naam van de stad zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:21

Jesaja 45:24

‘Alleen bij de HEER, ‘zal men zeggen, ‘is gerechtigheid en macht te vinden.’ Allen die zich tegen hem keerden zullen tot hem komen en beschaamd staan.
1
2
Volgende