Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14-21

Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Galaten 2:20

ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Mattheüs 10:37

Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Romeinen 5:15

Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Mattheüs 20:28

-zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Romeinen 14:7

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Johannes 1:29

De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Hebreeën 6:10

Want God is niet zo onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

1 Petrus 1:8

U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Johannes 11:50

Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Johannes 21:15

Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

1 Korinthe 16:22

Als iemand de Heer niet liefheeft-hij zij vervloekt! Maranata!
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Johannes 14:21

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

2 Korinthe 8:8

Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Efeze 3:18

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Lukas 7:42

Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen?’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Efeze 6:24

Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Titus 3:3

Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Efeze 2:1

U was dood door de misstappen en zonden
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

2 Korinthe 3:9

Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 5:14

Lukas 15:24

want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende