2 Korinthe 2:6-7

NBV

6De straf die hem door de meerderheid van u is opgelegd, is zwaar genoeg geweest;
7u kunt hem nu maar beter vergeven en bemoedigen, anders verliest hij nog alle hoop.

SV

6Den zodanige is deze bestraffing genoeg, die van velen geschied is.
7Alzo dat gij daarentegen hem liever moet vergeven en vertroosten, opdat de zodanige door al te overvloedige droefheid niet enigszins worde verslonden.

KJV

6Sufficient to such a man is this punishment, which was inflicted of many.
7So that contrariwise ye ought rather to forgive him, and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow.