Gerelateerd aan 2 Petrus 1:20-21

Gerelateerd aan 2 Petrus 1:20

2 Petrus 3:3

Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

2 Timotheüs 3:15

en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

1 Petrus 1:11

Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus' Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods luister zou delen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Handelingen 1:16

‘Broeders en zusters, het schriftwoord waarin de heilige Geest bij monde van David heeft gesproken over Judas, de gids van hen die Jezus gevangen hebben genomen, moest in vervulling gaan.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Lukas 1:70

zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

2 Samuel 23:2

'De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Handelingen 3:18

Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat hij bij monde van alle profeten had aangekondigd: dat zijn messias zou lijden en sterven.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Hebreeën 10:15

Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want eerst staat er:
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Openbaring 19:10

Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: 'Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.' Want getuigen van Jezus is profeteren.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Handelingen 28:25

Ze werden het niet met elkaar eens en gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog een laatste woord had gesproken: ‘Volkomen terecht heeft de heilige Geest bij monde van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd:
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Numeri 16:28

Mozes zei: 'Nu zult u inzien dat het de HEER is die mij gezonden heeft om alles te doen wat ik heb gedaan, en dat het niet uit mijzelf is voortgekomen.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Markus 12:36

Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd: “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’”
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Hebreeën 9:8

Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienst doet.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Hebreeën 3:7

De heilige Geest zegt immers: ‘Horen jullie vandaag zijn stem,
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

1 Koningen 13:1

Hij stond al bij het altaar klaar, toen er een godsman uit Juda aankwam die door de HEER gezonden was.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

Jozua 14:6

Er kwamen enige mannen van de stam Juda bij Jozua in Gilgal. Een van hen was Kaleb, een Kenizziet, een zoon van Jefunne. Hij zei tegen Jozua: 'U weet wat de HEER aan Mozes, de godsman, in Kades-Barnea over ons beiden heeft gezegd.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

1 Koningen 17:18

Toen zei de vrouw tegen Elia: 'Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?'
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

2 Kronieken 8:14

Hij stelde het dienstrooster in werking dat zijn vader David had opgesteld voor de afdelingen van de priesters en voor de Levieten die tot taak hadden de lofzang ten gehore te brengen en de priesters bij de eredienst behulpzaam te zijn. Ook de poortwachters voor de verschillende poorten liet hij volgens wachtdienst aantreden, alles overeenkomstig de voorschriften van David, de man van God.
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

2 Koningen 6:10

De koning van Israël liet dan de inwoners van de plaats die de godsman had genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. Dat ging zo keer op keer,
Gerelateerd aan 2 Petrus 1:21

2 Koningen 6:15

Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. 'Wat moeten we beginnen, heer?' riep hij uit.
1
2
Volgende