Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

2 Korinthe 4:3

Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan:
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Handelingen 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Romeinen 11:25

Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Efeze 1:17

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Handelingen 16:14

Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

2 Korinthe 4:6

De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen, 'heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Lukas 24:44

Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Mattheüs 16:17

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Johannes 12:46

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Lukas 24:25

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Johannes 12:40

‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart gesloten, anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart begrijpen, zij zouden zich omkeren en ik zou hen genezen.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Romeinen 11:7

Wat betekent dit alles? Wat Israël heeft nagestreefd, heeft het niet bereikt; alleen zij die zijn uitgekozen hebben het bereikt. De overigen werden onbuigzaam,
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Mattheüs 13:11

Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Johannes 9:39

Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Lukas 18:31

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Handelingen 13:15

Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Jesaja 26:10

Maar niet de goddeloze: al wordt hij gespaard, gerechtigheid zal hij nooit leren. In het land van het recht doet hij slechts onrecht; de macht van de HEER merkt hij niet op.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Jesaja 44:18

Ze begrijpen het niet, ze beseffen het niet; blijkbaar zitten hun ogen dichtgeplakt, waardoor ze niets zien en het hun aan inzicht schort.
Gerelateerd aan 2 Korinthe 3:14

Mattheüs 6:23

Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
1
2
Volgende