Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1, 11

Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

Genesis 5:24

Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

Hebreeën 11:5

Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

Jozua 5:9

En de HEER zei tegen Jozua: 'Vandaag heb ik de schande van Egypte van jullie afgewenteld,' en Jozua noemde die plaats Gilgal. Zo heet die plaats tot op de dag van vandaag.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

1 Koningen 19:11

'Kom naar buiten, 'zei de HEER, 'en treed hier op de berg voor mij aan.' En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

1 Koningen 19:16

Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

Jozua 4:19

Het volk bereikte de overkant van de Jordaan op de tiende dag van de eerste maand, en het sloeg zijn kamp op bij Gilgal, dat oostelijk van Jericho ligt.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

2 Koningen 4:38

Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

1 Koningen 19:4

en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: 'Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

2 Koningen 2:11

En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

Openbaring 11:12

Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: 'Kom hierboven.' Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

1 Koningen 18:12

Zodra ik van u wegga komt er natuurlijk een geest van de HEER die u meevoert naar ik weet niet waar, en als ik dan tegen Achab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de HEER.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

Handelingen 1:9

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

Job 38:1

En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. Hij zei:
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:1

Lukas 9:51

Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:11

2 Koningen 6:17

En hij bad: 'HEER, open zijn ogen en laat het hem zien.' De HEER opende Elisa's knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:11

Psalmen 104:3

en bouwt op de wateren uw hoge zalen, u maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind,
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:11

Psalmen 68:17

(68:18) Met machtige wagens, tweemaal tienduizend, met duizenden en duizenden, trok de Heer van de Sinai naar het heiligdom.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:11

Ezechiel 1:4

Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud.
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:11

2 Koningen 2:1

De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken,
Gerelateerd aan 2 Koningen 2:11

Hebreeën 1:14

Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?
1
2
Volgende