Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3-4

Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

2 Koningen 20:3

'HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.' Daarbij stortte hij bittere tranen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

2 Koningen 22:2

Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan: hij deed wat goed is in de ogen van de HEER.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

2 Kronieken 31:20

Op deze manier stelde Jechizkia in heel Juda orde op zaken. Hij deed wat goed en juist is in de ogen van de HEER, zijn God, en bewees hem trouw.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

1 Koningen 11:4

op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de HEER, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader David dat was geweest.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

1 Koningen 11:38

Als je luistert naar alles wat ik je opdraag, mij gehoorzaamt en doet wat goed is in mijn ogen door mijn voorschriften en geboden in acht te nemen zoals mijn dienaar David dat deed, dan zal ik je ter zijde staan en je koningshuis bestendigen, zoals ik dat ook voor David heb gedaan. Ik zal Israël aan jou geven.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

1 Koningen 3:14

En als je mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, zoals je vader David dat deed, zal ik je een lang leven schenken.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

1 Koningen 15:5

David had immers steeds gedaan wat goed is in de ogen van de HEER en zich altijd gehouden aan wat God hem opdroeg, behalve in de kwestie met de Hethiet Uria.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

2 Kronieken 29:2

Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, net zoals zijn voorvader David gedaan had.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

Deuteronomium 6:18

en doe wat goed is in zijn ogen. Dan zal het u goed gaan en kunt u het goede land in bezit nemen dat hij uw voorouders onder ede heeft toegezegd.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

1 Koningen 15:11

Net zoals zijn voorvader David deed Asa wat goed is in de ogen van de HEER.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

Exodus 15:26

Hij zei: 'Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

Job 33:27

Dan zingt hij het uit en zegt tegen ieder: "Ik heb gezondigd, wat recht is maakte ik krom, maar het werd mij niet aangerekend.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

Psalmen 119:128

Ik richt mij naar al uw regels en haat elk bedrieglijk pad.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

Romeinen 7:12

Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:3

Efeze 6:1

Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:4

2 Kronieken 31:1

Toen het feest afgelopen was, trokken alle aanwezige Israëlieten naar de steden van Juda. In heel Juda en Benjamin en in heel Efraïm en Manasse verbrijzelden ze de gewijde stenen, hakten ze de Asjerapalen om en sloopten ze de offerplaatsen en altaren. Pas toen er niet één meer over was gingen de Israëlieten terug naar huis, ieder naar zijn eigen woonplaats en bezittingen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:4

Numeri 21:8

en de HEER zei tegen hem: 'Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:4

Richteren 6:28

De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het altaar van Baäl was afgebroken en dat de Asjerapaal ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd, en wel op een nieuw altaar.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:4

1 Koningen 3:2

Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de HEER, bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 18:4

1 Koningen 22:43

Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn vader Asa en deed wat goed is in de ogen van de HEER.
1
2
Volgende