Gerelateerd aan 2 Koningen 17

Gerelateerd aan 2 Koningen 17:1

2 Koningen 15:30

Tegen Pekach, de zoon van Remaljahu, werd een samenzwering beraamd door Hosea, de zoon van Ela. Het was in het twintigste regeringsjaar van koning Jotam, de zoon van Uzzia, dat Hosea Pekach doodde en in zijn plaats koning werd.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:2

2 Koningen 15:9

Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: net zomin als zijn voorvaders brak hij met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:2

2 Koningen 3:2

Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER, maar ging daarin niet zo ver als zijn vader en moeder. De steen die zijn vader ter ere van Baäl had opgericht, liet hij verwijderen,
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:2

2 Koningen 15:18

Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: zijn leven lang brak hij niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:2

2 Koningen 10:31

Maar Jehu nam de wetten van de HEER, de God van Israël, niet met hart en ziel in acht. Hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, die de Israëlieten tot zonde had aangezet.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:2

2 Kronieken 30:5

besloten ze om in heel Israël, van Berseba tot Dan, te laten omroepen dat men naar Jeruzalem moest komen om aan de HEER, de God van Israël, het pesachoffer op te dragen. Voor die tijd hadden ze dat namelijk niet gezamenlijk gedaan, hoewel het zo was voorgeschreven.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:2

2 Koningen 15:24

Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:2

2 Koningen 13:11

Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: hij brak niet met de zondige praktijken van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet, maar volhardde erin.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:2

2 Koningen 13:2

Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER: hij volgde het slechte voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde had aangezet, en brak niet met diens zondige praktijken.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

Hosea 10:14

Daarom zal het krijgsgeweld tegen jullie losbreken, al je vestingen zullen worden verwoest zoals destijds Bet-Arbel werd verwoest door Salman: moeders werden doodgeslagen, samen met hun kinderen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

2 Koningen 18:9

In het vierde regeringsjaar van koning Hizkia, dus het zevende regeringsjaar van koning Hosea van Israël, trok koning Salmanassar van Assyrië tegen Samaria op en belegerde de stad.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

2 Koningen 15:19

In die tijd viel koning Pul van Assyrië het land binnen. Menachem gaf Pul duizend talent zilver om zich te verzekeren van diens steun bij het handhaven van zijn koningschap.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

2 Koningen 18:31

luister dan niet naar hem. Want dit zegt de koning van Assyrië: 'Geef u over en stel u onder mijn hoede, dan kan ieder van u van zijn wijnstok en zijn vijgenboom eten en het water uit zijn eigen put drinken,
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

2 Koningen 16:7

Achaz stuurde gezanten naar koning Tiglatpileser van Assyrië, met de boodschap: 'Ik ben uw dienaar en uw zoon. Trek op en verlos mij uit de greep van de koning van Aram en de koning van Israël, die zich tegen mij hebben gekeerd.'
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

2 Samuel 8:6

Vervolgens bezette hij strategische punten in het rijk van Damascus. Sindsdien waren de Arameeërs aan hem onderworpen en moesten ze schatting afdragen. De HEER stond David bij in alles wat hij ondernam.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

Jesaja 10:5

Wee Assyrië, gesel van mijn toorn, stok waarmee ik in mijn woede sla.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

2 Koningen 19:36

Koning Sanherib van Assyrië brak het beleg op en keerde voorgoed terug naar zijn woonplaats Nineve.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

2 Samuel 8:2

Ook de Moabieten versloeg hij. Hij dwong hen op de grond te gaan liggen en mat de rij af met een touw: twee derde van de rij moest worden gedood en één derde mocht in leven blijven. Sindsdien waren de Moabieten aan David onderworpen en moesten ze schatting afdragen.
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

Jesaja 10:11

Samaria met zijn afgoden heb ik vernietigd, zou ik niet hetzelfde kunnen doen met Jeruzalem en zijn gruwelijke beelden?’
Gerelateerd aan 2 Koningen 17:3

2 Koningen 15:29

In de tijd van koning Pekach van Israël viel koning Tiglatpileser van Assyrië het land binnen. Hij veroverde Ijjon, Abel-Bet-Maächa, Janoach, Kedes en Hasor, Gilead en Galilea inclusief het gebied van Naftali, en voerde de inwoners van die steden en gebieden als ballingen naar Assyrië mee.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende