Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Jesaja 53:7

Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Hebreeën 12:3

Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

1 Petrus 4:19

Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons heeft geschapen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Psalmen 37:5

Leg je leven in de handen van de HEER, vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Lukas 23:46

En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

2 Timotheüs 4:8

Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

2 Timotheüs 1:12

daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren, tot de grote dag aanbreekt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Handelingen 8:32

Dit was het schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Handelingen 4:29

Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Psalmen 31:5

(31:6) In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, u verlost mij.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Psalmen 10:14

Toch ziet u de pijn en het verdriet, u merkt het op en weegt het in uw hand. Op u vertrouwen weerloze mensen, de wezen, u komt hun te hulp.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Openbaring 19:11

Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die 'Trouw en betrouwbaar' heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Lukas 23:34

Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Psalmen 7:11

(7:12) God is een rechtvaardige rechter, hij bestraft het kwaad, elke dag.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

2 Thessalonicensen 1:5

Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Markus 14:60

De hogepriester stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen?’
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Markus 15:29

De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Romeinen 2:5

Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Handelingen 9:1

Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:23

Lukas 23:9

Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer.
1
2
Volgende