1 Thessalonicensen 5:1-8

SV

1Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.
2Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in de nacht.
3Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
4Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
5Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
6Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.
7Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;
8Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

KJV

1But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you.
2For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
3For when they shall say, Peace and safety; then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child; and they shall not escape.
4But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief.
5Ye are all the children of light, and the children of the day: we are not of the night, nor of darkness.
6Therefore let us not sleep, as do others; but let us watch and be sober.
7For they that sleep sleep in the night; and they that be drunken are drunken in the night.
8But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love; and for an helmet, the hope of salvation.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.