Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13-18

Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Daniel 12:2

Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Efeze 2:12

bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

2 Petrus 3:4

vragen: 'Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.'
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Handelingen 7:60

Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Johannes 11:11

Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

1 Thessalonicensen 5:10

Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

1 Korinthe 15:6

Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Job 19:25

Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Handelingen 13:36

Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd; hij is tot ontbinding overgegaan,
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

1 Koningen 2:10

David stierf en werd begraven in de Davidsburcht.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

1 Thessalonicensen 4:15

Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Lukas 8:52

Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst. Hij zei: ‘Houd op met klagen, want ze is niet gestorven maar slaapt.’
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Spreuken 14:32

Een goddeloze gaat door zijn slechtheid ten onder, een rechtvaardige vindt als hij sterft een schuilplaats.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Handelingen 8:2

Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht voor hem.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Ezechiel 37:11

En hij zei tegen mij: 'Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: "Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden."
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Deuteronomium 14:1

Omdat u kinderen van de HEER, uw God, bent is het u niet geoorloofd als teken van rouw uw lichaam te kerven of het haar op uw voorhoofd weg te scheren.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Mattheüs 27:52

De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt;
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

2 Samuel 12:19

David zag zijn dienaren met elkaar fluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hun: 'Is mijn kind dood?' 'Ja, het is gestorven, 'antwoordden ze.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

Romeinen 1:13

U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd.
Gerelateerd aan 1 Thessalonicensen 4:13

1 Koningen 1:21

Anders zullen mijn zoon Salomo en ik na uw dood van hoogverraad beschuldigd worden.'
1
2
3
4
5
6
Volgende