1 Petrus 2:13-17

SV

13Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil; hetzij den koning, als de opperste macht hebbende;
14Hetzij den stadhouderen, als die van hem gezonden worden, tot straf wel der kwaaddoeners, maar tot prijs dergenen, die goed doen.
15Want alzo is het de wil van God, dat gij, weldoende, den mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen;
16Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God.
17Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.

KJV

13Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme;
14Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.
15For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:
16As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.
17Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.