Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

1 Johannes 2:15

Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Galaten 5:24

Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

1 Petrus 4:2

Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Jakobus 4:1

Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste?
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Hebreeën 11:13

Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

2 Korinthe 7:1

Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Romeinen 8:13

Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de Geest, zult u leven.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Romeinen 12:1

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

2 Timotheüs 2:22

Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Romeinen 13:13

Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Handelingen 15:29

onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

1 Kronieken 29:15

Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen die als gasten bij u verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, zonder enige zekerheid.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Efeze 4:1

Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen:
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Leviticus 25:23

Land mag nooit verkocht worden, alleen verpand, want het land behoort mij toe en jullie zijn slechts vreemdelingen die bij mij te gast zijn.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Romeinen 7:23

maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij een gevangene van de wet van de zonde, die in mij leeft.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Psalmen 39:12

(39:13) Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn hulpgeroep, wees niet doof voor mijn verdriet, want een vreemdeling ben ik, bij u te gast zoals ook mijn voorouders waren.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Psalmen 119:19

Ik ben een vreemdeling op aarde, verberg uw geboden niet voor mij.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Galaten 5:16

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

Lukas 21:34

Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt,
Gerelateerd aan 1 Petrus 2:11

1 Petrus 1:17

En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons, Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben.
1
2
Volgende