1 Petrus 1:19-21

SV

19Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;
20Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil,
21Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, en Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou.

KJV

19But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot:
20Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you,
21Who by him do believe in God, that raised him up from the dead, and gave him glory; that your faith and hope might be in God.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.