Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

2 Petrus 1:21

want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Jesaja 52:13

Ja, mijn dienaar zal slagen, hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Genesis 3:15

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Genesis 49:10

In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Daniel 9:24

Zeventig weken zijn vastgesteld voor je volk en je heilige stad, voordat aan de overtredingen een einde komt en de zonden zijn afgesloten, voordat het wangedrag is vergolden en eeuwige gerechtigheid is gebracht, voordat het profetisch visioen bezegeld is en het allerheiligste gewijd.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Zacharia 14:9

En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Romeinen 8:9

Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Jesaja 53:1

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard?
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Lukas 24:44

Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Daniel 7:13

In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Lukas 24:25

Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Galaten 4:6

En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Zacharia 13:7

Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb-spreekt de HEER van de hemelse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Psalmen 22:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De hinde van de dageraad. Een psalm van David. (22:2) Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Psalmen 69:1

Voor de koorleider. Op de wijs van De lelies. Van David. (69:2) Red mij, God, het water staat aan mijn lippen,
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Daniel 2:44

Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan-
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Psalmen 110:1

Van David, een psalm. De HEER spreekt tot mijn heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.'
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Jesaja 49:6

Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Zacharia 8:18

En de HEER van de hemelse machten richtte zich tot mij:
Gerelateerd aan 1 Petrus 1:11

Handelingen 26:22

Omdat God mij echter tot op de dag van vandaag bijstaat, blijf ik mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekendmaken, en daarbij zeg ik niets anders dan wat volgens de profeten en Mozes moest gebeuren,
1
2
Volgende