Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Mattheüs 7:7

Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Psalmen 116:1

De HEER heb ik lief, hij hoort mijn stem, mijn smeken,
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Spreuken 10:22

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Johannes 10:28

Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Jesaja 41:10

Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

2 Timotheüs 4:18

De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Jeremia 33:3

Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Psalmen 119:173

Laat uw hand mij te hulp komen, ik heb gekozen voor uw regels.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Efeze 3:20

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Psalmen 66:19

Maar God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Psalmen 21:4

(21:5) Leven heeft hij gevraagd, u hebt het hem gegeven, lengte van dagen, voor eeuwig en altijd.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Jesaja 41:17

Armen en behoeftigen zoeken water-niets! Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de HEER, zal hun antwoord geven, ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Genesis 33:20

Hij bouwde daar een altaar, dat hij ‘El is de God van Israël’ noemde.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Psalmen 55:16

(55:17) En ik? Ik roep tot God, de HEER zal mij redden.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Romeinen 10:12

En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen,
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

1 Koningen 3:7

U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Jozua 17:14

De nakomelingen van Jozef kwamen zich bij Jozua beklagen. 'Waarom, 'vroegen ze, 'hebt u voor ons het lot maar één keer geworpen en ons slechts het gebied van één stam toebedeeld? Wij zijn toch met zeer velen, omdat de HEER ons tot nu toe altijd heeft gezegend?'
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

1 Korinthe 1:2

Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons.
Gerelateerd aan 1 Kronieken 4:10

Psalmen 99:6

Mozes en Aäron waren zijn priesters, ook Samuël riep zijn naam. Riepen zij tot de HEER, hij antwoordde;
1
2
3
Volgende