1 Korinthe 8:9-11

NBV

9Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u.
10Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis, in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er dan niet toe verleid dat offervlees te eten?
11Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is.

SV

9Maar ziet toe, dat deze uw macht niet enigerwijze een aanstoot worde dengenen, die zwak zijn.
10Want zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgoden tempel aanzitten, zal het geweten deszelven, die zwak is, niet gestijfd worden, om te eten de dingen, die den afgoden geofferd zijn?
11En zal de broeder, die zwak is, door uw kennis verloren gaan, om welken Christus gestorven is?

KJV

9But take heed lest by any means this liberty of yours become a stumblingblock to them that are weak.
10For if any man see thee which hast knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols;
11And through thy knowledge shall the weak brother perish, for whom Christ died?