Artikelen over 1 Korinthe 4:3-5

1 Korinthe 4:3-5

Criticaster : Frisse Wateren

Maar het betekent voor mij het minste, dat ik door u of door een menselijk gericht wordt beoordeeld; ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mij ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 4:3-5

Ikke, ikke, ikke – denk eens wat minder aan jezelf!

Onze samenleving die van ons lijkt te vragen dat we altijd maar presteren. Alies wil je uitleggen hoe je dit naast je neer kan leggen.
zijlacht.nl
1 Korinthe 4:3-5

Juist oordelen : Frisse Wateren

“Maar het betekent voor mij het minste, dat ik door u of door een menselijk gericht wordt beoordeeld; ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 4:5

Maarten Luther (10) : Frisse Wateren

Luther was een Augustijner monnik en zijn reformatorische gevoelens vonden spoedig ingang bij zijn orde-genoten, vooral in de Nederlanden. In het ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 4:4-5

Twee opstandingen … rechterstoel van Christus : Frisse Wateren

Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen en zullen uitgaan: zij die het goede hebben ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 4:4-5

De opname van de gemeente – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel zegt dat Jezus de gelovigen op komt halen. Voordat de grote verdrukking begint zullen de gelovigen plotseling weggevoerd worden naar...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 4:3, 5

Openbaring en de dag des Heeren

Er bestaat veel verwarring over het begrip ‘dag des Heeren’, de dag waarop Johannes zich in de geest bevond (Opb. 1:10). Sommigen menen dat het hier gaat om de zondag, de eerste dag van de week, oftewel Christus’ opstandingdag. In het Nieuwe Testament wor
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 4:5

Maarten Luther (13) : Frisse Wateren

De leer van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal was, sinds het vierde Lateraanse concilie in het jaar 1215, door de Roomse ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 4:5

Bijbel contrast-rijk (II) : Frisse Wateren

Oordelen - niet oordelen Bijbelverzen moeten indien mogelijk in verband van de tekst onderzocht worden. Desondanks struikelt men steeds weer over de op ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 4:3, 5

De Tijd van het einde

Leven we al in de eindtijd of leven we in de opmaat naar de eindtijd? Een niet onbelangrijk verschil, waar alleen Gods Woord duidelijkheid over kan verschaffen.
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 4:3

De HEERE regeert

‘De HEERE regeert’ klinkt in het huidige tijdsgewricht wel als een heel pretentieuze uitspraak. De hele wereld lijkt zich in chaos en verwarring te storten. Zijn het niet de machtige natuurkrachten die hele landen letterlijk op hun grondvesten doen trille
israelendebijbel.nl
1 Korinthe 4:4

Bewuste en onbewuste zonden : Frisse Wateren

Reinig mij van de verborgen afdwalingen Psalm 19:13 Soms wordt de vraag gesteld of men ook dan schuldig is voor God wanneer men onbewust gezondigd ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 4:3-5

Overdenking van Nehemia (20 – slot) : Frisse Wateren

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 4:4

Het geweten : Frisse Wateren

Het geweten schijnt tot een gebied in het innerlijk leven van de “moderne mens” gedegradeerd te zijn geworden. Het is niet meer populair om de ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 4:5

Mannen en vrouwen die bidden (I) : Frisse Wateren

Dat het nodig is om aangespoord te worden om te bidden voor alle mensen, bewijst het woord uit 1 Timotheüs 2:1 wel: Ik vermaan u dan .... Er staat ...
frissewateren.nl