1 Korinthe 3:16-17

NBV

16Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
17Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig-en die tempel bent u zelf.

SV

16Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?
17Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt.

KJV

16Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
17If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.