Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:51-57

Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:51

Filippensen 3:21

Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:51

1 Thessalonicensen 4:14

Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:51

1 Korinthe 15:20

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:51

1 Korinthe 2:7

Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God v¢¢r alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:51

Efeze 1:9

(9-10) dit mysterie onthuld: zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:51

Efeze 3:3

Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:51

1 Korinthe 4:1

Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:51

1 Korinthe 15:6

Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

Mattheüs 24:31

Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

1 Thessalonicensen 4:16

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

Johannes 5:25

Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

Johannes 5:28

Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

Jesaja 27:13

Op die dag wordt op de grote ramshoorn geblazen. Zij die verbannen waren naar Assyrië of verdreven naar Egypte, zullen terugkeren en zich neerbuigen voor de HEER, op de heilige berg in Jeruzalem.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

2 Petrus 3:10

De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

Openbaring 9:13

Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

1 Korinthe 15:42

Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt,
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

Openbaring 8:13

In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: 'Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben.'
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

Exodus 19:16

Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

Jesaja 18:3

Laat alle bewoners van de aarde weten: je zult op de bergen het opgestoken vaandel zien, het schallen van de ramshoorn zul je horen.
Gerelateerd aan 1 Korinthe 15:52

Psalmen 73:19

In een oogwenk is het met hen gedaan, hun ondergang, hun einde is een verschrikking.
1
2
3
4
5
Volgende