1 Korinthe 15:12-19

NBV

12Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan?
13Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt;
14en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.
15Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt-want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan.
16Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt.
17Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden
18en worden de doden die Christus toebehoren niet gered.
19Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

SV

12Indien nu Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is?
13En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt.
14En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.
15En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods; want wij hebben van God getuigd, dat Hij Christus opgewekt heeft, Dien Hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden.
16Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt.
17En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.
18Zo zijn dan ook verloren, die in Christus ontslapen zijn.
19Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.

KJV

12Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?
13But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen:
14And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain.
15Yea, and we are found false witnesses of God; because we have testified of God that he raised up Christ: whom he raised not up, if so be that the dead rise not.
16For if the dead rise not, then is not Christ raised:
17And if Christ be not raised, your faith is vain; ye are yet in your sins.
18Then they also which are fallen asleep in Christ are perished.
19If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.