Artikelen over 1 Korinthe 11:27-31

1 Korinthe 11:28-31

Nog gezond? (8) : Frisse Wateren

Regelmatige controle “Maar laat ieder mens zichzelf beproeven ... Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden” (1 ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:27-31

De eerste decennia van het christendom (12) : Frisse Wateren

Handelingen 5 vers 1-16 Vers 1-11 In het geval van Ananias en Saffira hebben we een bewijs voor het feit, dat zelfs de onbeperkt werkzame kracht van ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:27-31

Aanbidding – les 13 : Frisse Wateren

13. Het avondmaal In de vorige les hebben we ons met de "tafel van koning David" beziggehouden. Hij was toen koning, dus de heer en ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:27-31

Het avondmaal – Honderd bijbelstudies

Inleiding In deze Bijbelstudie denken we na over het avondmaal. We beginnen met de instelling van het avondmaal. 1. De instelling van het avondmaal “Want...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 11:27-31

Gemeente van God (8) : Frisse Wateren

Vergaderd in Zijn Naam - Het principe van een planetensysteem Ons planeten-systeem functioneert volgens een eenvoudig principe: Alle planeten ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:27-31

De vreze Gods – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de Bijbel worden we vaak aangespoord om niet te vrezen. Maar toch is er een soort vrees die we wel behoren te hebben, dat is de vrees voor...
honderdbijbelstudies.nl
1 Korinthe 11:27-28

Maarten Luther (13) : Frisse Wateren

De leer van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het avondmaal was, sinds het vierde Lateraanse concilie in het jaar 1215, door de Roomse ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:29, 31

Bijbel contrast-rijk (II) : Frisse Wateren

Oordelen - niet oordelen Bijbelverzen moeten indien mogelijk in verband van de tekst onderzocht worden. Desondanks struikelt men steeds weer over de op ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:27-31

Gemeenschap : Frisse Wateren

4 maart 2005. Wat is het schitterend om naar de sneeuw te kijken die nu in zon rijke mate rondom ons te zien is. Wat heeft God dit prachtig gemaakt. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:29-31

Een laatste waarschuwing : Frisse Wateren

Bedenk dan waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:27-31

Het koperen wasvat : Frisse Wateren

Exodus 30:17-21; 38:8; 40:30-32 Bijbelstudie over het koperen wasvat het 2e voorwerp in de voorhof Exodus 30:17-21: 17. En de HEERE sprak ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:29-31

Christenen en ziekten : Frisse Wateren

Steeds weer hoort men stemmen, die beweren, dat christenen niet ziek behoeven te zijn. Er wordt gezegd: “Als u slechts genoeg geloof hebt, kunt u allen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:29

Christelijke eenheid (2) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 2 De oorzaak van verdeeldheid We moeten weten wat en waar de wortels zijn van de verdeeldheid onder Gods volk. De wortel is meestal ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:28, 30

De gemeente van God (9) : Frisse Wateren

IX Deel II (vervolg). 3) De samenkomsten Een zelfde kostbare vermaning loopt door het hele praktische leven van de gemeente heen: Laat alles bij u in ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:28

Moeten we 1 Korinthe 11 vandaag de dag nog steeds letterlijk toepassen? : Frisse Wateren

Steeds weer heeft de eerste brief aan Korinthe het zwaar. Want het past niet meer, zoals men meent, in de culturele omgeving van de 21ste eeuw (dit ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:29-30

Job – het lijden van de rechtvaardige : Frisse Wateren

Online sinds 16.04.2017* Schriftplaatsen: Job 1-42 Job leefde waarschijnlijk ten tijde van de aartsvaders, zo ongeveer vierduizend jaar geleden. Toen ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:30

Jakobus 5:14-15 : Frisse Wateren

Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heer. ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:30

Gaven van de Geest of dweperij? (5) : Frisse Wateren

In verband met ons onderwerp vertel ik - redacteur Frisse Wateren - u graag in vogelvlucht het volgende wonder. Verblijd met de geboorte van ons eerste ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:30

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; ...
frissewateren.nl
1 Korinthe 11:30

Genezing en vergeving (3) : Frisse Wateren

Vele ziekten, in bijzonder psychisch lijden, worden veroorzaakt door niet in het reine gebrachte zonden. Psychologie en psychiatrie zullen hier geen ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende