Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

1 Koningen 10:1

De roem van Salomo, die de naam van de HEER tot eer strekte, was tot de koningin van Seba doorgedrongen. Ze ging naar hem toe om hem met raadsels op de proef te stellen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Jesaja 56:3

De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Handelingen 8:27

Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

2 Koningen 5:16

Maar Elisa antwoordde: 'Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.' En hoe Naäman ook aandrong, Elisa bleef weigeren.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Mattheüs 15:22

Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Mattheüs 12:42

Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

2 Koningen 5:1

Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Exodus 18:8

Mozes vertelde zijn schoonvader uitvoerig hoe de HEER omwille van Isra ël tegen de farao en Egypte was opgetreden, en ook welke moeilijkheden ze op hun tocht ondervonden hadden en hoe de HEER hen daaruit had gered.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Ruth 1:16

Maar Ruth antwoordde: 'Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Lukas 17:18

Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Ruth 2:11

En Boaz antwoordde: 'Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man: dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Jesaja 60:1

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Mattheüs 8:10

Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Mattheüs 8:5

Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

2 Kronieken 6:32

Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen vanwege uw grote naam, vanwege uw sterke hand en opgeheven arm-wanneer zo iemand hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel,
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Mattheüs 2:1

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Johannes 12:20

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden.
Gerelateerd aan 1 Koningen 8:41

Handelingen 10:1

Een van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette.