Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

2 Petrus 2:1

Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

1 Thessalonicensen 5:21

Onderzoek alles, behoud het goede
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

1 Timotheüs 4:1

Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

2 Johannes 1:7

Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

1 Johannes 2:18

Kinderen, het laatste uur is aangebroken. U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op, en daardoor weten we dat dit het laatste uur is.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Handelingen 20:29

Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Mattheüs 24:4

Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

1 Korinthe 14:29

Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Jeremia 29:8

Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

2 Timotheüs 3:13

Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen; het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Lukas 21:8

Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het, ”of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet!
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Deuteronomium 13:1

(13:2) Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt,
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

1 Korinthe 12:10

En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Openbaring 2:2

Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt, en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn, op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Handelingen 17:11

De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Jeremia 5:31

de profeten profeteren leugens, de priesters treden eigenmachtig op. En dat bevalt mijn volk! Wat zullen jullie doen als je einde nadert?
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Lukas 12:57

Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is?
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Romeinen 16:18

want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Mattheüs 24:23

Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias, ”of: “Daar is hij, ”geloof dat dan niet.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:1

Spreuken 14:15

Wie onnozel is, hecht aan ieder woord geloof, wie verstandig is, let op elke stap.
1
2
Volgende