Artikelen over 1 Johannes 2:20

1 Johannes 2:20

Week van het gebed: “Is Christus dan verdeeld?” : Frisse Wateren

Januari 2014. De week van het gebed wordt gehouden van 19-26 januari. Dit is een initiatief van de Evangelische Alliantie (EA), een landelijk ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

Taizé: Waarom gaat het? : Frisse Wateren

Geef acht! Het is mogelijk dat je nu dingen leest die je ook al bent tegengekomen in het eerste deel van Taizé. Maar er zijn dingen die niet of ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

Velen weten niet wat Pinksteren betekent. U, jij dan? : Frisse Wateren

Pinksteren kennen we allemaal. Want we zijn vrij van school of werk. Maar slechts bijna de helft van de Duitse* burgers {en zou het in Nederland beter ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

De Heilige Geest – vraag en antwoord : Frisse Wateren

Bijbelverzen: 2 Korinthe 1:22; Efese 1:13; Efeze 4:30; 1 Johannes 2:20,27 Vragen: Hadden de gelovigen in het Oude Testament ook de Heilige Geest in ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

Materiële en geestelijke zalving : Frisse Wateren

En u hebt [de] zalving vanwege de Heilige en u weet alles (1 Johannes 2:20). Deze uitspraak schijnt iemand misschien op het eerste gezicht ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

Een dag uit het leven van Sammy met de Heilige Geest : Frisse Wateren

De Heilige Geest woont in een ieder die gelooft. Wat betekent dat voor u en mij concreet in het dagelijks leven? Kennen we deze oefeningen van de ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

De doop met de Heilige Geest : Frisse Wateren

De aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde is kenmerkend voor de christelijke bedeling. De Heer Jezus Zelf heeft de komst van de Geest naar deze aarde ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

Eenheid onder de kinderen van God (2) : Frisse Wateren

Eenheid in de praktijk We hebben al enkele gevolgen gezien van ware eenheid, namelijk gemeenschap hebben. Hoe is dat bij ons? We citeren opnieuw de ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

De Gouden Kandelaar (12) : Frisse Wateren

In onze dagen is er onder sommige charismatische Christenen een enorme drang naar werken, naar beweging, naar dienen. In de vorige afleveringen hebben ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (11a) : Frisse Wateren

Les 11 “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan” (Mattheüs 24:35). Beste cursist, ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

God vertrouwen in moeilijke tijden (5) : Frisse Wateren

Psalm 122 Een pelgrimslied, van David. Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de HEERE gaan! Onze voeten ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

Aanbidding (deel 2 – slot) : Frisse Wateren

Christelijke aanbidding II In het Oude Testament leest men indrukwekkende getuigenissen van gelovigen, die een persoonlijke relatie met God beoefenden ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

De gemeente van God (8) : Frisse Wateren

VIII Deel II (vervolg). 2) Het werk van de dienst De kwestie van de geestelijkheid Het ontbreken van enige geestelijke stand bij de samenkomsten ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

De liefde van God en … kunnen broeders ook samenwonen? : Frisse Wateren

Waar liefde woont, gebiedt de Heer Zijn zegen. Dat geldt ook voor vandaag! Psalm 133:1-3: Een lied Hammaäloth, van David. Ziet, hoe goed en hoe ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

Jakobus 5:14-15 : Frisse Wateren

Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heer. ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

De Antichrist Deel I: zijn namen en zijn rijk – Honderd bijbelstudies

Inleiding Dit is het eerste deel van drie Bijbelstudies over de antichrist. In de profetieën over de eindtijd staan twee personen centraal. De eerste is...
honderdbijbelstudies.nl
1 Johannes 2:20

De gemeente van God (9) : Frisse Wateren

IX Deel II (vervolg). 3) De samenkomsten Een zelfde kostbare vermaning loopt door het hele praktische leven van de gemeente heen: Laat alles bij u in ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

Genezing en vergeving (3) : Frisse Wateren

Vele ziekten, in bijzonder psychisch lijden, worden veroorzaakt door niet in het reine gebrachte zonden. Psychologie en psychiatrie zullen hier geen ...
frissewateren.nl
1 Johannes 2:20

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl