1 Koningen 1:21

NBV

21Anders zullen mijn zoon Salomo en ik na uw dood van hoogverraad beschuldigd worden.'

SV

21Anders zal het geschieden, als mijn heer de koning met zijn vaderen zal ontslapen zijn, dat ik en mijn zoon Salomo als zondaars zullen zijn.

KJV

21Otherwise it shall come to pass, when my lord the king shall sleep with his fathers, that I and my son Solomon shall be counted offenders.