Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Handelingen 10:9

De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Jakobus 5:16

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Mattheüs 14:23

Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

1 Koningen 19:13

Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: 'Elia, wat doe je hier?'
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

1 Koningen 18:19

Welnu, laat heel Israël naar mij toe komen, bij de Karmel. Laat alle vierhonderdvijftig profeten van Baäl bij me komen, en ook alle vierhonderd profeten van Asjera, die door Izebel aan het hof zijn opgenomen.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Jesaja 38:2

Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de HEER:
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Lukas 6:12

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

2 Samuel 12:16

David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich 's nachts op de grond te slapen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Ezra 9:6

Ik zei: 'Mijn God, ik schaam me, mijn God, ik ben te beschaamd om mijn gezicht naar u op te heffen, want onze zonden reiken tot boven ons hoofd en onze schuld is zo hoog als de hemel.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Jesaja 6:2

Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Markus 14:35

Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Daniel 9:3

Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Jozua 7:6

Jozua en de oudsten van Israël scheurden hun kleren, wierpen zich voor de ark van de HEER ter aarde en gooiden stof over hun hoofd. Zo bleven ze tot de avond liggen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Psalmen 89:7

(89:8) met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen, gevreesd bij allen die hem omringen?
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Daniel 9:7

U, Heer, staat in uw recht, maar tot op deze dag staat de schaamte ons op het gezicht, ons, de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, alle Israëlieten, of ze nu dichtbij zijn of ver weg, in alle landen waarheen u hen hebt verdreven vanwege hun ontrouw jegens u.
Gerelateerd aan 1 Koningen 18:42

Genesis 24:52

Bij het horen van dat antwoord boog Abrahams knecht zich diep neer voor de HEER.