Open de Bijbel

Veelgelezen bijbelteksten

Dit zijn de bijbelteksten die de afgelopen 7 dagen veel gelezen zijn:

Nehemia 5:19Gedenk mijner, mijn God, ten goede, alles, wat ik aan dit volk gedaan heb.
Handelingen 16:16-40En het geschiedde, als wij tot het gebed heengingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggenden geest, ons ontmoette, welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen....
Markus 11:18En de Schriftgeleerden en de overpriesters hoorden dat, en zochten, hoe zij Hem doden zouden; want zij vreesden Hem, omdat de ganse schare ontzet was over Zijn leer.
Efeze 5:2En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.
Psalmen 89:52Waarmede, o HEERE! Uw vijanden smaden, waarmede zij de voetstappen Uws gezalfden smaden. [ (Psalms 89:53) Geloofd zij de HEERE in eeuwigheid! Amen, ja, amen. ]
Job 22:2Zal ook een man Gode voordelig zijn? Maar voor zichzelven zal de verstandige voordelig zijn.