Open de Bijbel

Veelgelezen bijbelteksten

Dit zijn de bijbelteksten die de afgelopen 7 dagen veel gelezen zijn:

Openbaring 13:16-17En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;...
1 Korinthe 15:51-57Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden;...
1 Korinthe 11:20-34Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heeren avondmaal eten....
Efeze 6:10-18Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht....
Richteren 6:36-40En Gideon zeide tot God: Indien Gij Israel door mijn hand zult verlossen, gelijk als Gij gesproken hebt;...
Genesis 2:7En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.