Open de Bijbel

Efeziërs 4:4
NBV 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop uwer roeping;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version